بزرگان کوچ وسلسله های مردم کوچ در 150 سال اخیر

1-ملاحسن صالح که من از فرزندانش کسی را نمی شناسم 2- آخوند ملا هاشم که من بازهم نسل ایشان را نمی شناشم 3- آخوند ملا حسن  از نسل ملا هاشم 4-آخوند ملا علی 5 آخوند ملاعباس-6 -اخوند ملاحسن -پدر بزرگ صبوری کوچ 6-1-آخوند ملا معصوم

6-آخوندملا علی ملاحسن .7- سلسله بخش الله : علی بخش الله - محمد بخش الله -موسی بخش الله - محمد علی بخش الله _ حسین علی بخش الله- فاطمه نسا علی بخش الله - معصومه علی بخش الله - رضا محمد بخش الله - حواعلی ملا حسن - یحیی محمد بخش الله .8-سلسله عبدالحسین : علی عبدالحسین _ محمد حسین عبدالحسین - حسن عبدالحسین- محمد ملاحسن- علی ملا حسن - رقیه ملا حسن - حلیمه ملاحسن -محمد علی عبدالحسین - غلام علی عبدالحسین -حاجی حسن علی عبدالحسین - کلثوم علی عبدالحسین - مریم علی عبدالحسین - فاطمهحسن عبدالحسین - مریم حست عبدالحسین -حاجی مرضیه حسن عبدالحسین - زینب حسن عبدالحسین 9- سلسله غلام کربلایی علی : غلام حسین کربلایی علی : محمد علی غلام حسینکربلایی علی- حاجی غلام حسینکربلایی علی -کلثوم غلام حسین کربلایی علی- بیگم غلامحسین کربلایی علی 10-سلسله کربلایی حاجی محمد :محمداسماعیل کربلایی حاجی محمد -حاجی علی کربلایی حاجی محمد - حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - کربلایی سکینه کربلایی حاجی محمد - فاطمه کربلایی حاجی مخمد - ابراهیم لیلی یا ابراهیم چاجی ( حسن زاده مفرد )-علی محمد اسماعیل کربلایی حاجی محمد - کبری محمد اسماعیل - صغری محمد اسماعیل - فاطمه محمد اسماعیل -کربلایی محمد علی حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -غلام حسین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد - خانم فروردین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -محمد حسین حاجی غلامرضا ( مرحوم حبیب نیا)-رقیه حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - عباس علی حاجی غلام حسین کربلایی حاجی محمد - محمد حسین ابراهیم لیلی (حسن زاده مفرد ) - غلامرضا حسن زاده فرزند ابراهیم - علی حست زاده فرزند ابراهیم هرسه از فرزندان فاطمه کربلایی حاجی محمد ونوادگان مرحومه سید نسازوجه کربلایی جاحی محمد 11- سلسله کربلایی رجب:محمد کربلایی رجب - علی کربلایی رجب - غلامرضا کربلایی رجب - فاطمه کربلایی رجب زوجه مرحوم بشیریزاده بزرگ در نوفرست ومادر حاجی غلام حسین بشیریزاده ) -حسین علی کربلایی رجب - حسن علی کربلایی رجب - ضغری علی کربلایی رجب- فاطمه علی کربلایی رجب زوجه مرحوم مهدی حسین -صغری علی کربلایی رجب - عذرا علی کربلایی رجب تقی علی کربلایی رجب - عباس علی کربلایی رجب - حاجی غلامرضا محمدکربلایی علی رجب-غلام حسین محمد کربلایی رجب - زهره محمد کربلایی رجب (مقامی)- خدیجه غلامرضا کربلایی رجب - فامه غلامرضا کربلایی رجب - بتول غلامرضا کربلایی رجب محمد حسین غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - محمد غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - یعقوب مقامی یا یعقوب غلامرضا کربلایی رجب وتعدادی از فرزندان بشیری زاده وفرزندان مرحوم قیطاسی نوفرست نیز از این خاندان هستند 12-سلسله ملا علی ملاحسن : محمد حسن ملاعلی( محمد حسن لطفی )حبیب لطفی -- غلام ملاعلی ملاحسن - فاطمه غلام ملاعلی - زین العابدین غلام ملا علی - مادر زین العابدین از چاج بوده است . 13-سلسله محمد ملا علی ملاحسن - حواعلی ملاحسن - رحیم علی ملاحسن - کبری رحیم علی ملا حسن فاطمه رحیم علی ملاحسن - محمد حسن علی ملاحسن( اقدامی)-مریم محمد بخش الله - فاطمه محمد بخش الله - حسین علی بخش الله - حاجی فاطمه علی بخش الله - زین العابدین علی بخش الله - محمد ابراهیم زین العابدین علی بخش الله 14-سلسله کربلایی حاجی علی :فاطمه کربلایی حاجی علی -کلوخ کربلایی حاجی علی -مادر محمد سامانی - حاجی کربلایی حاجی علی وزوجه غلام حسین کدخدا بوده است - فرخ کدخدا - طاه ره کدخدا - منور کدخدا - سلطان کدخدا - کبری کدخدا (همسر آقای ذبیح الله فتاحیان _ محمد کدخدا معروف به سامانی - وکدخدا خود فرزند محمد علی برات بوده است-حاجی علی سرزهی - علیحاجی علی - ضغری حاجی غلی - نسا حاجی علی - عیسی حاجی علی - غلام کربلایی حاجی علی اکبر غلام کربلایی حاجی علی - صغری غلام کربلایی حاجی علی - محمد جعفری - محمد کلوخ کربلایی حاجی علی - ضغری کلوخ کربلایی حاجی علی - فاطمه کلوخ کربلایی حاجی علی .15-سلسله حسینا:حسین حسینا:محمد حسین حسینا- موسی حسین حسینا - رضا حسین حسینا - مهدی حسین حسینا - کلثوم حسین حسینا - مریم حسین حسینا -کدبلایی صدیقه حسین حسینا - حسین محمد حسینا - غلام محمد حسین حسینا - کبری محمد حسین حسینا -صغری محمد حسین حسینا - علی موسی حسین حسینا (نام مادر: سکینه مولا)بانو موسی حسین حسینا _ضغری موسی حسین حسینا -نام خواه بزرگ غلی موسی را فراموش کرده ام ولی می دانم زوجه ابوطالب می باشد - حسین رضا حسین حسینا-زهرا حسین رضا حسین حسینا -محمد علی حسین حسینا - زهرا مهدی حسین حسینا - محمد مهدی حسین حسینا - نام فرزندان مهدی حسین حسینا را درست نمی دانم -فرزندان مریم حسین حسینا وکلثوم حسین حسینا رانمی دانم از خودآنان یا فامیل وابسته که مطلب را خواهند [واند خواهش می کنم نام وفامیل وسلسله پدر ومادرشان را تا جایی که ممکن است درج نمایند16- سلسله ملاعباس وخاله ظریف:محمد حسن ملاعباس - کلثوم ملاعباس - غلام حسین ملاعباس (پدرشیخ زاهدی اصل)- حسنرضا ملاعباس0 این سه برادر درجوانی به مود هجرت کرده اند- فاطمه ملاعباس زوجه مرحوم حسین محمد حسین کربلایی علی-17- سلسله مرحوم حاجی رضا: حسن رجب حاجی رضا پدر ذوالفار حسن رجب _ زینب حسن رجب حاجی رضا _کربلایی علی درویش( افروز)فرزند رجب حاجی رضا - مسلم افروز - رضا افروز -غضنفر افروز -کنیز کربلایی علی افروز - محمد افروز ( این پنج نفر یادگاران وفرزندان کربلاعلی رجب حاجی رضا یا هما کربلایی علی افروز هستند- علی حسین حاجی رضا -محمد علی حسین حاجی رضا مریم علی حسین حاجی رضا -غلام علی حسین حاجی رضا حسین علی حسین حاجی رضا حسن حسین حاجی رضا - فاطمه حسن حسین حاجی رضا - نسا حسن خسین حاجی رضا -محمد حسین حسن حسین حاجی رضا - عذرا حسن حسین حاجی رضا- کربلایی عیسی حسین حاجی رضا (ذاکریان ساکن خراشاد)- محمد علیذاکریان - ابراهیم ذاکریان - غلامرضا ذاکریان وفاطمه ذاکریان -هرچهارفرزندان کربلایی عیسی کوچی می باشند- ساکن خراشاد وس=س بیرجند هستند- 18-سلسله حسین کربلایی علی : محمد حسین کربلایی علی همسر کلثوم غلامحسین کربلایی علی - حسین محمد حسین کربلایی علی - صغری محمد حسین کربلایی علی(زوجه علی محمد اسماعیل) ابراهیم محمدحسین کربلایی علی-محمد علیمحمد حسین کربلایی علی(محمد علی کلثوم = محمد علی آزادگان)- علی حسین کربلایی علی که فرزندی از نامبرده باقی نمانده است )-رضا پری حسین کربلایی علی پدر معنوی پور- فاطمه حسین کرلایی علی (زوجه حاجی کفکینی)-19-خاندان حاجی محمد علی ابادی:حاجی محمد علی ابادی نام مادرش ک خیر النسا حاجی آبادی است که مادر رجب علی اسلامی نیا هم هست -فرهاد و غلامرضا وکنیز وسه فرزند حاجی محمد ومریم علی عبدالحسین هستند دو برادر ناتنی آنان -حاجی محمد علی بازدیدی است ودیگری علی اصغر حاجی محمد که مادرش صفورا دستجردی است - غلامرضا علی اصغر حاجی محمد وعلی علی اصغر حاجی محمد - 20-خاندان میر محمد بهنیا :میر محمد بهنیا وحاجیه زهرا گواهی- ( بهنیا مدیر کل دفتر دادگستری بوده است وقبل از دادگستری ده سا معلم بخش درمیان بوده است )-دکنر محمد رضا بهنیا که با نوشتن کتاب بیرجند نگین کویر همه ایشان بخوبی میشناسند - عبدالحمید بهنیا ماون ودییس گارگزینی وکارشناس ارشد اعتبارات بانکیقبل از انقلات بانک تهران وبعد از انقلاب بانک ملتمرکزی خراسان بزرگ - حاجینه انسیه بهنیا معلم مدارس مشهدکه روی در نقاب خاک کشیده - حاجیه نرجس بهنیا که دبیر ومدید مدارس مشهد بوده وبازنشست گردیده است21-سلسله علی برات:ابراهیم علی برات(فرزند نداشت)-اسدالله برات علی برات - اسحاق اسدالله علی برات -فاتمه علی برات- محمد علی برات - محمد حسین علی برا( فرزندانداشته )- لیلی علی برات-عیسی محمد علی برات -(پدر الهامیان)- علام محمد علی برا ت(کدخدای کوچ)- حوامحمد علی برات= (حواقیصر )فمادر جمشید ومحمد ومحمد- مریم قیصر = مریم محمد علی برات- غلامرضا حبیبی دستجرد ک برادر صفورا وپدر آکبر اريالا وعلی اصغر وجمشید ومحمد ومحمود می باشد وداماد محمد علی برات نیز بوده است- علی اصغردستجردی وغلی اکبر دستجردی- معروف به اکبر اقا -فرزندان غلامرضا حبیبی وکلثوم علی عبدالحسین ومادرکلثوم- پختی نامبده می شده است.22-خاندان صفورا دسجردی ومولا علی مولود: و لی صفورا - طلعت صفورا وزهرا وعبدالحسین از شوهر اول صفورا وبنام ابراهیم علی مولی بوده وعلی اصغر حاجی محمد وفرزند کوچک صورا دستجردی وازشوهردوم صفورا بوده است- 23- رجب علی حسین علی بخش الله -برادر ناتنی حاجی محمد علی آبادی ازمادر می باشد- خاله ظریف زوجه ملاعباس نیز خاله حاجی محمد ورجب علی اسلامی نیا می باشد - زن کربلایی علی رجبیا کربلاعلی افروز نیز خواهر زادهخاله ظریف ونیز خواهرزاده مادر رجب علی اسلامی نیا می باشد-فاطمه حسین علی بخش الله(زوجه ابراهیم محمد حسین کربلایی علی -)5دختر ویک پسر دارد ودو دخترش شوهر افغانی دارند

24-سلسله مصیب:محمدمصیب شوهر فاطمه ساره وفاتمه ساره خواهرزاده رقیه معصوم مادربزرگ مادری من (اسایش) می باشد-محمد حسین محمدمصیب - معروف به استاد محمد حسین 

- رقیه محمد مصیب (فرزند نداشته )-عذرا محمدمصیب -ساکن دستجرد وزن محمد حسین محمودی است- رباب محمد مصیب -زوجه حاجی غلام حسین کربلایی علی ومادر گلشاومحمد وغذرا حاجی است.استاد محمدحسین - 5 دختر ویک پسر بنام رضا داشته -دختربزرگ عزت .زوجه محمد علی آزادگان ودختر دوم پروین ، زوجه یوسف صبوری است -25-سلسله آخوند ملا حسن کمحمد رضا ملاحسن معروف به صبوری کوچ- احسن الله ملاحسن - علی ملاحسن (ازدواج نکردوفرزندنداشت - حسین ملاحسن- ساکن خراشاد وفامیل صبوری - هدایت الله ملاحسن - یوسف ملا محمدرضا ملاحسن ( صبوری کوچ )- کبری محمد رضا صبوری- خواه یوسف وخواهر زاده سیدمحمد رضوی است وزوجه حبیب لطفی- محمد علی کوچی فرزند بزرگ حبیب لطفی است  

/ 2 نظر / 8 بازدید
moh331

1-ملاحسن صالح که من از فرزندانش کسی را نمی شناسم 2- آخوند ملا هاشم که من بازهم نسل ایشان را نمی شناشم 3- آخوند ملا حسن از نسل ملا هاشم 4-آخوند ملا علی 5 آخوند ملاعباس-6 -اخوند ملاحسن -پدر بزرگ صبوری کوچ 6-1-آخوند ملا معصوم 6-آخوندملا علی ملاحسن .7- سلسله بخش الله : علی بخش الله - محمد بخش الله -موسی بخش الله - محمد علی بخش الله _ حسین علی بخش الله- فاطمه نسا علی بخش الله - معصومه علی بخش الله - رضا محمد بخش الله - حواعلی ملا حسن - یحیی محمد بخش الله .8-سلسله عبدالحسین : علی عبدالحسین _ محمد حسین عبدالحسین - حسن عبدالحسین- محمد ملاحسن- علی ملا حسن - رقیه ملا حسن - حلیمه ملاحسن -محمد علی عبدالحسین - غلام علی عبدالحسین -حاجی حسن علی عبدالحسین - کلثوم علی عبدالحسین - مریم علی عبدالحسین - فاطمهحسن عبدالحسین - مریم حست عبدالحسین -حاجی مرضیه حسن عبدالحسین - زینب حسن عبدالحسین 9- سلسله غلام کربلایی علی : غلام حسین کربلایی علی : محمد علی غلام حسینکربلایی علی- حاجی غلام حسینکربلایی علی -کلثوم غلام حسین کربلایی علی- بیگم غلامحسین کربلایی علی 10-سلسله کربلایی حاجی محمد :محمداسماعیل کربلایی حاجی محمد -حاجی علی کربلایی حاجی محمد - حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - کربلایی سکینه کربلایی حاجی محمد - فاطمه کربلایی حاجی مخمد - ابراهیم لیلی یا ابراهیم چاجی ( حسن زاده مفرد )-علی محمد اسماعیل کربلایی حاجی محمد - کبری محمد اسماعیل - صغری محمد اسماعیل - فاطمه محمد اسماعیل -کربلایی محمد علی حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -غلام حسین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد - خانم فروردین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -محمد حسین حاجی غلامرضا ( مرحوم حبیب نیا)-رقیه حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - عباس علی حاجی غلام حسین کربلایی حاجی محمد - محمد حسین ابراهیم لیلی (حسن زاده مفرد ) - غلامرضا حسن زاده فرزند ابراهیم - علی حست زاده فرزند ابراهیم هرسه از فرزندان فاطمه کربلایی حاجی محمد ونوادگان مرحومه سید نسازوجه کربلایی جاحی محمد 11- سلسله کربلایی رجب:محمد کربلایی رجب - علی کربلایی رجب - غلامرضا کربلایی رجب - فاطمه کربلایی رجب زوجه مرحوم بشیریزاده بزرگ در نوفرست ومادر حاجی غلام حسین بشیریزاده ) -حسین علی کربلایی رجب - حسن علی کربلایی رجب - ضغری علی کربلایی رجب- فاطمه علی کربلایی رجب زوجه مرحوم مهدی حسین -صغری علی کربلایی رجب - عذرا علی کربلایی رجب تقی علی کربلایی رجب - عباس علی کربلایی رجب - حاجی غلامرضا محمدکربلایی علی رجب-غلام حسین محمد کربلایی رجب - زهره محمد کربلایی رجب (مقامی)- خدیجه غلامرضا کربلایی رجب - فامه غلامرضا کربلایی رجب - بتول غلامرضا کربلایی رجب محمد حسین غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - محمد غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - یعقوب مقامی یا یعقوب غلامرضا کربلایی رجب وتعدادی از فرزندان بشیری زاده وفرزندان مرحوم قیطاسی نوفرست نیز از این خاندان هستند 12-سلسله ملا علی ملاحسن : محمد حسن ملاعلی( محمد حسن لطفی )حبیب لطفی -- غلام ملاعلی ملاحسن - فاطمه غلام ملاعلی - زین العابدین غلام ملا علی - مادر زین العابدین از چاج بوده است . 13-سلسله محمد ملا علی ملاحسن - حواعلی ملاحسن - رحیم علی ملاحسن - کبری رحیم علی ملا حسن فاطمه رحیم علی ملاحسن - محمد حسن علی ملاحسن( اقدامی)-مریم محمد بخش الله - فاطمه محمد بخش الله - حسین علی بخش الله - حاجی فاطمه علی بخش الله - زین العابدین علی بخش الله - محمد ابراهیم زین العابدین علی بخش الله 14-سلسله کربلایی حاجی علی :فاطمه کربلایی حاجی علی -کلوخ کربلایی حاجی علی -مادر محمد سامانی - حاجی کربلایی حاجی علی وزوجه غلام حسین کدخدا بوده است - فرخ کدخدا - طاه ره کدخدا - منور کدخدا - سلطان کدخدا - کبری کدخدا (همسر آقای ذبیح الله فتاحیان _ محمد کدخدا معروف به سامانی - وکدخدا خود فرزند محمد علی برات بوده است-حاجی علی سرزهی - علیحاجی علی - ضغری حاجی غلی - نسا حاجی علی - عیسی حاجی علی - غلام کربلایی حاجی علی اکبر غلام کربلایی حاجی علی - صغری غلام کربلایی حاجی علی - محمد جعفری - محمد کلوخ کربلایی حاجی علی - ضغری کلوخ کربلایی حاجی علی - فاطمه کلوخ کربلایی حاجی علی .15-سلسله حسینا:حسین حسینا:محمد حسین حسینا- موسی حسین حسینا - رضا حسین حسینا - مهدی حسین حسینا - کلثوم حسین حسینا - مریم حسین حسینا -کدبلایی صدیقه حسین حسینا - حسین محمد حسینا - غلام محمد حسین حسینا - کبری محمد حسین حسینا -صغری محمد حسین حسینا - علی موسی حسین حسینا (نام مادر: سکینه مولا)بانو موسی حسین حسینا _ضغری موسی حسین حسینا -نام خواه بزرگ غلی موسی را فراموش کرده ام ولی می دانم زوجه ابوطالب می باشد - حسین رضا حسین حسینا-زهرا حسین رضا حسین حسینا -محمد علی حسین حسینا - زهرا مهدی حسین حسینا - محمد مهدی حسین حسینا - نام فرزندان مهدی حسین حسینا را درست نمی دانم -فرزندان مریم حسین حسینا وکلثوم حسین حسینا رانمی دانم از خودآنان یا فامیل وابسته که مطلب را خواهند [واند خواهش می کنم نام وفامیل وسلسله پدر ومادرشان را تا جایی که ممکن است درج نمایند16- سلسله ملاعباس وخاله ظریف:محمد حسن ملاعباس - کلثوم ملاعباس - غلام حسین ملاعباس (پدرشیخ زاهدی اصل)- حسنرضا ملاعباس0 این سه برادر درجوانی به مود هجرت کرده اند- فاطمه ملاعباس زوجه مرحوم حسین محمد حسین کربلایی علی-17- سلسله مرحوم حاجی رضا: حسن رجب حاجی رضا پدر ذوالفار حسن رجب _ زینب حسن رجب حاجی رضا _کربلایی علی درویش( افروز)فرزند رجب حاجی رضا - مسلم افروز - رضا افروز -غضنفر افروز -کنیز کربلایی علی افروز - محمد افروز ( این پنج نفر یادگاران وفرزندان کربلاعلی رجب حاجی رضا یا هما کربلایی علی افروز هستند- علی حسین حاجی رضا -محمد علی حسین حاجی رضا مریم علی حسین حاجی رضا -غلام علی حسین حاجی رضا حسین علی حسین حاجی رضا حسن حسین حاجی رضا - فاطمه حسن حسین حاجی رضا - نسا حسن خسین حاجی رضا -محمد حسین حسن حسین حاجی رضا - عذرا حسن حسین حاجی رضا- کربلایی عیسی حسین حاجی رضا (ذاکریان ساکن خراشاد)- محمد علیذاکریان - ابراهیم ذاکریان - غلامرضا ذاکریان وفاطمه ذاکریان -هرچهارفرزندان کربلایی عیسی کوچی می باشند- ساکن خراشاد وس=س بیرجند هستند- 18-سلسله حسین کربلایی علی : محمد حسین کربلایی علی همسر کلثوم غلامحسین کربلایی علی - حسین محمد حسین کربلایی علی - صغری محمد حسین کربلایی علی(زوجه علی محمد اسماعیل) ابراهیم محمدحسین کربلایی علی-محمد علیمحمد حسین کربلایی علی(محمد علی کلثوم = محمد علی آزادگان)- علی حسین کربلایی علی که فرزندی از نامبرده باقی نمانده است )-رضا پری حسین کربلایی علی پدر معنوی پور- فاطمه حسین کرلایی علی (زوجه حاجی کفکینی)-19-خاندان حاجی محمد علی ابادی:حاجی محمد علی ابادی نام مادرش ک خیر النسا حاجی آبادی است که مادر رجب علی اسلامی نیا هم هست -فرهاد و غلامرضا وکنیز وسه فرزند حاجی محمد ومریم علی عبدالحسین هستند دو برادر ناتنی آنان -حاجی محمد علی بازدیدی است ودیگری علی اصغر حاجی محمد که مادرش صفورا دستجردی است - غلامرضا علی اصغر حاجی محمد وعلی علی اصغر حاجی محمد - 20-خاندان میر محمد بهنیا :میر محمد بهنیا وحاجیه زهرا گواهی- ( بهنیا مدیر کل دفتر دادگستری بوده است وقبل از دادگستری ده سا معلم بخش درمیان بوده است )-دکنر محمد رضا بهنیا که با نوشتن کتاب بیرجند نگین کویر همه ایشان بخوبی میشناسند - عبدالحمید بهنیا ماون ودییس گارگزینی وکارشناس ارشد اعتبارات بانکیقبل از انقلات بانک تهران وبعد از انقلاب بانک ملتمرکزی خراسان بزرگ - حاجینه انسیه بهنیا معلم مدارس مشهدکه روی در نقاب خاک کشیده - حاجیه نرجس بهنیا که دبیر ومدید مدارس مشهد بوده وبازنشست گردیده است21-سلسله علی برات:ابراهیم علی برات(فرزند نداشت)-اسدالله برات علی برات - اسحاق اسدالله علی برات -فاتمه علی برات- محمد علی برات - محمد حسین علی برا( فرزندانداشته )- لیلی علی برات-عیسی محمد علی برات -(پدر الهامیان)- علام محمد علی برا ت(کدخدای کوچ)- حوامحمد علی برات= (حواقیصر )فمادر جمشید ومحمد ومحمد- مریم قیصر = مریم محمد علی برات- غلامرضا حبیبی دستجرد ک برادر صفورا وپدر آکبر اريالا وعلی اصغر وجمشید ومحمد ومحمود می باشد وداماد محمد علی برات نیز بوده است- علی اصغردستجردی وغلی اکبر دستجردی- معروف به اکبر اقا -فرزندان غلامرضا حبیبی وکلثوم علی عبدالحسین ومادرکلثوم- پختی نامبده می شده است.22-خاندان صفورا دسجردی ومولا علی مولود: و لی صفورا - طلعت صفورا وزهرا وعبدالحسین از شوهر اول صفورا وبنام ابراهیم علی مولی بوده وعلی اصغر حاجی محمد وفرزند کوچک صورا دستجردی وازشوهردوم صفورا بوده است- 23- رجب علی حسین علی بخش الله -برادر ناتنی حاجی محمد علی آبادی ازمادر می باشد- خاله ظریف زوجه ملاعباس نیز خاله حاجی محمد ورجب علی اسلامی نیا می باشد - زن کربلایی علی رجبیا کربلاعلی افروز نیز خواهر زادهخاله ظریف ونیز خواهرزاده مادر رجب علی اسلامی نیا می باشد-فاطمه حسین علی بخش الله(زوجه ابراهیم محمد حسین کربلایی علی -)5دختر ویک پسر دارد ودو دخترش شوهر افغانی دارند 24-سلسله مصیب:محمدمصیب شوهر فاطمه ساره وفاتمه ساره خواهرزاده رقیه معصوم مادربزرگ مادری من (اسایش) می باشد-محمد حسین محمدمصیب - معروف به استاد محمد حسین - رقیه محمد مصیب (فرزند نداشته )-عذرا محمدمصیب -ساکن دستجرد وزن محمد حسین محمودی است- رباب محمد مصیب -زوجه حاجی غلام حسین کربلایی علی ومادر گلشاومحمد وغذرا حاجی است.استاد محمدحسین - 5 دختر ویک پسر بنام رضا داشته -دختربزرگ عزت .زوجه محمد علی آزادگان ودختر دوم پروین ، زوجه یوسف صبوری است -25-سلسله آخوند ملا حسن کمحمد رضا ملاحسن معروف به صبوری کوچ- احسن الله ملاحسن - علی ملاحسن (ازدواج نکردوفرزندنداشت - حسین ملاحسن- ساکن خراشاد وفامیل صبوری - هدایت الله ملاحسن - یوسف ملا محمدرضا ملاحسن ( صبوری کوچ )- کبری محمد رضا صبوری- خواه یوسف وخواهر زاده سیدمحمد رضوی است وزوجه حبیب لطفی- محمد علی کوچی فرزند بزرگ حبیب لطفی است

moh331

1-ملاحسن صالح که من از فرزندانش کسی را نمی شناسم 2- آخوند ملا هاشم که من بازهم نسل ایشان را نمی شناشم 3- آخوند ملا حسن از نسل ملا هاشم 4-آخوند ملا علی 5 آخوند ملاعباس-6 -اخوند ملاحسن -پدر بزرگ صبوری کوچ 6-1-آخوند ملا معصوم 6-آخوندملا علی ملاحسن .7- سلسله بخش الله : علی بخش الله - محمد بخش الله -موسی بخش الله - محمد علی بخش الله _ حسین علی بخش الله- فاطمه نسا علی بخش الله - معصومه علی بخش الله - رضا محمد بخش الله - حواعلی ملا حسن - یحیی محمد بخش الله .8-سلسله عبدالحسین : علی عبدالحسین _ محمد حسین عبدالحسین - حسن عبدالحسین- محمد ملاحسن- علی ملا حسن - رقیه ملا حسن - حلیمه ملاحسن -محمد علی عبدالحسین - غلام علی عبدالحسین -حاجی حسن علی عبدالحسین - کلثوم علی عبدالحسین - مریم علی عبدالحسین - فاطمهحسن عبدالحسین - مریم حست عبدالحسین -حاجی مرضیه حسن عبدالحسین - زینب حسن عبدالحسین 9- سلسله غلام کربلایی علی : غلام حسین کربلایی علی : محمد علی غلام حسینکربلایی علی- حاجی غلام حسینکربلایی علی -کلثوم غلام حسین کربلایی علی- بیگم غلامحسین کربلایی علی 10-سلسله کربلایی حاجی محمد :محمداسماعیل کربلایی حاجی محمد -حاجی علی کربلایی حاجی محمد - حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - کربلایی سکینه کربلایی حاجی محمد - فاطمه کربلایی حاجی مخمد - ابراهیم لیلی یا ابراهیم چاجی ( حسن زاده مفرد )-علی محمد اسماعیل کربلایی حاجی محمد - کبری محمد اسماعیل - صغری محمد اسماعیل - فاطمه محمد اسماعیل -کربلایی محمد علی حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -غلام حسین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد - خانم فروردین حاجی علیرضا کربلایی حاجی محمد -محمد حسین حاجی غلامرضا ( مرحوم حبیب نیا)-رقیه حاجی غلامرضا کربلایی حاجی محمد - عباس علی حاجی غلام حسین کربلایی حاجی محمد - محمد حسین ابراهیم لیلی (حسن زاده مفرد ) - غلامرضا حسن زاده فرزند ابراهیم - علی حست زاده فرزند ابراهیم هرسه از فرزندان فاطمه کربلایی حاجی محمد ونوادگان مرحومه سید نسازوجه کربلایی جاحی محمد 11- سلسله کربلایی رجب:محمد کربلایی رجب - علی کربلایی رجب - غلامرضا کربلایی رجب - فاطمه کربلایی رجب زوجه مرحوم بشیریزاده بزرگ در نوفرست ومادر حاجی غلام حسین بشیریزاده ) -حسین علی کربلایی رجب - حسن علی کربلایی رجب - ضغری علی کربلایی رجب- فاطمه علی کربلایی رجب زوجه مرحوم مهدی حسین -صغری علی کربلایی رجب - عذرا علی کربلایی رجب تقی علی کربلایی رجب - عباس علی کربلایی رجب - حاجی غلامرضا محمدکربلایی علی رجب-غلام حسین محمد کربلایی رجب - زهره محمد کربلایی رجب (مقامی)- خدیجه غلامرضا کربلایی رجب - فامه غلامرضا کربلایی رجب - بتول غلامرضا کربلایی رجب محمد حسین غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - محمد غلامرضا کربلایی رجب از زن نوفرست - یعقوب مقامی یا یعقوب غلامرضا کربلایی رجب وتعدادی از فرزندان بشیری زاده وفرزندان مرحوم قیطاسی نوفرست نیز از این خاندان هستند 12-سلسله ملا علی ملاحسن : محمد حسن ملاعلی( محمد حسن لطفی )حبیب لطفی -- غلام ملاعلی ملاحسن - فاطمه غلام ملاعلی - زین العابدین غلام ملا علی - مادر زین العابدین از چاج بوده است . 13-سلسله محمد ملا علی ملاحسن - حواعلی ملاحسن - رحیم علی ملاحسن - کبری رحیم علی ملا حسن فاطمه رحیم علی ملاحسن - محمد حسن علی ملاحسن( اقدامی)-مریم محمد بخش الله - فاطمه محمد بخش الله - حسین علی بخش الله - حاجی فاطمه علی بخش الله - زین العابدین علی بخش الله - محمد ابراهیم زین العابدین علی بخش الله 14-سلسله کربلایی حاجی علی :فاطمه کربلایی حاجی علی -کلوخ کربلایی حاجی علی -مادر محمد سامانی - حاجی کربلایی حاجی علی وزوجه غلام حسین کدخدا بوده است - فرخ کدخدا - طاه ره کدخدا - منور کدخدا - سلطان کدخدا - کبری کدخدا (همسر آقای ذبیح الله فتاحیان _ محمد کدخدا معروف به سامانی - وکدخدا خود فرزند محمد علی برات بوده است-حاجی علی سرزهی - علیحاجی علی - ضغری حاجی غلی - نسا حاجی علی - عیسی حاجی علی - غلام کربلایی حاجی علی اکبر غلام کربلایی حاجی علی - صغری غلام کربلایی حاجی علی - محمد جعفری - محمد کلوخ کربلایی حاجی علی - ضغری کلوخ کربلایی حاجی علی - فاطمه کلوخ کربلایی حاجی علی .15-سلسله حسینا:حسین حسینا:محمد حسین حسینا- موسی حسین حسینا - رضا حسین حسینا - مهدی حسین حسینا - کلثوم حسین حسینا - مریم حسین حسینا -کدبلایی صدیقه حسین حسینا - حسین محمد حسینا - غلام محمد حسین حسینا - کبری محمد حسین حسینا -صغری محمد حسین حسینا - علی موسی حسین حسینا (نام مادر: سکینه مولا)بانو موسی حسین حسینا _ضغری موسی حسین حسینا -نام خواه بزرگ غلی موسی را فراموش کرده ام ولی می دانم زوجه ابوطالب می باشد - حسین رضا حسین حسینا-زهرا حسین رضا حسین حسینا -محمد علی حسین حسینا - زهرا مهدی حسین حسینا - محمد مهدی حسین حسینا - نام فرزندان مهدی حسین حسینا را درست نمی دانم -فرزندان مریم حسین حسینا وکلثوم حسین حسینا رانمی دانم از خودآنان یا فامیل وابسته که مطلب را خواهند [واند خواهش می کنم نام وفامیل وسلسله پدر ومادرشان را تا جایی که ممکن است درج نمایند16- سلسله ملاعباس وخاله ظریف:محمد حسن ملاعباس - کلثوم ملاعباس - غلام حسین ملاعباس (پدرشیخ زاهدی اصل)- حسنرضا ملاعباس0 این سه برادر درجوانی به مود هجرت کرده اند- فاطمه ملاعباس زوجه مرحوم حسین محمد حسین کربلایی علی-17- سلسله مرحوم حاجی رضا: حسن رجب حاجی رضا پدر ذوالفار حسن رجب _ زینب حسن رجب حاجی رضا _کربلایی علی درویش( افروز)فرزند رجب حاجی رضا - مسلم افروز - رضا افروز -غضنفر افروز -کنیز کربلایی علی افروز - محمد افروز ( این پنج نفر یادگاران وفرزندان کربلاعلی رجب حاجی رضا یا هما کربلایی علی افروز هستند- علی حسین حاجی رضا -محمد علی حسین حاجی رضا مریم علی حسین حاجی رضا -غلام علی حسین حاجی رضا حسین علی حسین حاجی رضا حسن حسین حاجی رضا - فاطمه حسن حسین حاجی رضا - نسا حسن خسین حاجی رضا -محمد حسین حسن حسین حاجی رضا - عذرا حسن حسین حاجی رضا- کربلایی عیسی حسین حاجی رضا (ذاکریان ساکن خراشاد)- محمد علیذاکریان - ابراهیم ذاکریان - غلامرضا ذاکریان وفاطمه ذاکریان -هرچهارفرزندان کربلایی عیسی کوچی می باشند- ساکن خراشاد وس=س بیرجند هستند- 18-سلسله حسین کربلایی علی : محمد حسین کربلایی علی همسر کلثوم غلامحسین کربلایی علی - حسین محمد حسین کربلایی علی - صغری محمد حسین کربلایی علی(زوجه علی محمد اسماعیل) ابراهیم محمدحسین کربلایی علی-محمد علیمحمد حسین کربلایی علی(محمد علی کلثوم = محمد علی آزادگان)- علی حسین کربلایی علی که فرزندی از نامبرده باقی نمانده است )-رضا پری حسین کربلایی علی پدر معنوی پور- فاطمه حسین کرلایی علی (زوجه حاجی کفکینی)-19-خاندان حاجی محمد علی ابادی:حاجی محمد علی ابادی نام مادرش ک خیر النسا حاجی آبادی است که مادر رجب علی اسلامی نیا هم هست -فرهاد و غلامرضا وکنیز وسه فرزند حاجی محمد ومریم علی عبدالحسین هستند دو برادر ناتنی آنان -حاجی محمد علی بازدیدی است ودیگری علی اصغر حاجی محمد که مادرش صفورا دستجردی است - غلامرضا علی اصغر حاجی محمد وعلی علی اصغر حاجی محمد - 20-خاندان میر محمد بهنیا :میر محمد بهنیا وحاجیه زهرا گواهی- ( بهنیا مدیر کل دفتر دادگستری بوده است وقبل از دادگستری ده سا معلم بخش درمیان بوده است )-دکنر محمد رضا بهنیا که با نوشتن کتاب بیرجند نگین کویر همه ایشان بخوبی میشناسند - عبدالحمید بهنیا ماون ودییس گارگزینی وکارشناس ارشد اعتبارات بانکیقبل از انقلات بانک تهران وبعد از انقلاب بانک ملتمرکزی خراسان بزرگ - حاجینه انسیه بهنیا معلم مدارس مشهدکه روی در نقاب خاک کشیده - حاجیه نرجس بهنیا که دبیر ومدید مدارس مشهد بوده وبازنشست گردیده است21-سلسله علی برات:ابراهیم علی برات(فرزند نداشت)-اسدالله برات علی برات - اسحاق اسدالله علی برات -فاتمه علی برات- محمد علی برات - محمد حسین علی برا( فرزندانداشته )- لیلی علی برات-عیسی محمد علی برات -(پدر الهامیان)- علام محمد علی برا ت(کدخدای کوچ)- حوامحمد علی برات= (حواقیصر )فمادر جمشید ومحمد ومحمد- مریم قیصر = مریم محمد علی برات- غلامرضا حبیبی دستجرد ک برادر صفورا وپدر آکبر اريالا وعلی اصغر وجمشید ومحمد ومحمود می باشد وداماد محمد علی برات نیز بوده است- علی اصغردستجردی وغلی اکبر دستجردی- معروف به اکبر اقا -فرزندان غلامرضا حبیبی وکلثوم علی عبدالحسین ومادرکلثوم- پختی نامبده می شده است.22-خاندان صفورا دسجردی ومولا علی مولود: و لی صفورا - طلعت صفورا وزهرا وعبدالحسین از شوهر اول صفورا وبنام ابراهیم علی مولی بوده وعلی اصغر حاجی محمد وفرزند کوچک صورا دستجردی وازشوهردوم صفورا بوده است- 23- رجب علی حسین علی بخش الله -برادر ناتنی حاجی محمد علی آبادی ازمادر می باشد- خاله ظریف زوجه ملاعباس نیز خاله حاجی محمد ورجب علی اسلامی نیا می باشد - زن کربلایی علی رجبیا کربلاعلی افروز نیز خواهر زادهخاله ظریف ونیز خواهرزاده مادر رجب علی اسلامی نیا می باشد-فاطمه حسین علی بخش الله(زوجه ابراهیم محمد حسین کربلایی علی -)5دختر ویک پسر دارد ودو دخترش شوهر افغانی دارند 24-سلسله مصیب:محمدمصیب شوهر فاطمه ساره وفاتمه ساره خواهرزاده رقیه معصوم مادربزرگ مادری من (اسایش) می باشد-محمد حسین محمدمصیب - معروف به استاد محمد حسین - رقیه محمد مصیب (فرزند نداشته )-عذرا محمدمصیب -ساکن دستجرد وزن محمد حسین محمودی است- رباب محمد مصیب -زوجه حاجی غلام حسین کربلایی علی ومادر گلشاومحمد وغذرا حاجی است.استاد محمدحسین - 5 دختر ویک پسر بنام رضا داشته -دختربزرگ عزت .زوجه محمد علی آزادگان ودختر دوم پروین ، زوجه یوسف صبوری است -25-سلسله آخوند ملا حسن کمحمد رضا ملاحسن معروف به صبوری کوچ- احسن الله ملاحسن - علی ملاحسن (ازدواج نکردوفرزندنداشت - حسین ملاحسن- ساکن خراشاد وفامیل صبوری - هدایت الله ملاحسن - یوسف ملا محمدرضا ملاحسن ( صبوری کوچ )- کبری محمد رضا صبوری- خواه یوسف وخواهر زاده سیدمحمد رضوی است وزوجه حبیب لطفی- محمد علی کوچی فرزند بزرگ حبیب لطفی است